AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – September 2020

, , , , , , ,
  NYCKELTAL OCH HÄNDELSER   2020 2020 2019 MSEK Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 3 Omsättning 2.7 3.3 4.0 Rörelseresultat före avskrivningar -0.2 +0.7 +1.5 Nettoresultat -0.6 +0.3 +0.6 Nettoresultat…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – September 2020

, , , , , , ,
KEY FIGURES AND EVENTS  2020 2020 2019 MSEK Quarter 3 Quarter 2 Quarter 3 Net turnover 2.7 3.3 4.0 Operating profit before depreciation -0.2 +0.7 +1.5 Net profit -0.6 +0.3 +0.6 Net…

Förändring av CFO i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , ,
Britt-Marie Lodenius har efter ca tre år som CFO för AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) valt att gå vidare till nya utmaningar och kommer under december 2020 avsluta sin tjänst i bolaget. Christina Zetterlund har rekryterats och…

Change of CFO in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , ,
Britt-Marie Lodenius has after three years as CFO of AVTECH Sweden AB (publ) (the “Company”) decided to move on to new challenges and will in December 2020 leave her position in the company. Christina Zetterlund has been recruited and…

AVTECH ingår nytt Aventus Full-flight winds serviceavtal värderat till cirka 1 till 2 miljoner SEK

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB har tecknat avtal med TUI Airlines som omfattar tjänsten Aventus NowCast Full-Flight Wind Uplink. Det tvååriga serviceavtalet har ett förväntat värde på mellan 1 och 2 miljoner SEK, beroende på utnyttjandegrad. Tjänsten…

AVTECH enters Aventus Full-flight winds service agreement valued at approximately 1 to 2 million SEK

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB has signed an agreement with TUI Airlines covering the Aventus NowCast Full-Flight Wind Uplink service. The two-year service agreement has an expected value of between 1 and 2 million SEK, depending on fleet utilisation. The…

Lars Lindberg resigns as board member of AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , ,
Board member Lars Lindberg has at his own request chosen to resign from the board of AVTECH Sweden AB (publ) (the "Company") due to an increased workload in other assignments. Lars Lindberg has had a role in the company for a long time…

Lars Lindberg avgår som styrelseledamot i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , ,
Styrelseledamoten Lars Lindberg har på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) till följd av ökad arbetsbelastning i andra uppdrag. Lars Lindberg har haft en roll i bolaget under en lång period…

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd ålägger AVTECH Sweden AB (publ) vite motsvarande 4 årsavgifter för brister i efterföljandet av reglerna kring informationsgivning

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har underrättats om beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm om att Bolaget åläggs att betala vite om 4 årsavgifter a’ SEK 100 000 för att vid två tillfällen ej ha offentliggjort information…

Nasdaq Stockholm Disciplinary Board imposes a penalty of 4 annual fees on AVTECH Sweden AB (publ) for deficiencies in the following of information disclosure rules

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (the "Company") has been informed of a decision from the Disciplinary Board of Nasdaq Stockholm that the Company is required to pay a penalty of 4  annual fees  a' SEK 100,000 for not having published information…