Latest Regulatory Press Releases

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT

28

Aug

Januari - juni 2018

 • AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2018 uppgick till MSEK  3,3(2,4). 

 • Rörelseresultatet före avskrivningar  för det andra kvartalet 2018 var MSEK 0,2 (-1,1) och för sexmånadersperioden MSEK 0,4 (0,5). Nettoresultatet för det andra kvartalet 2018 uppgick till MSEK -0,9 (-1,1) och för sexmånadersperioden -1,8 (-2,4) eller SEK -0,03 (-0,03) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet 2018 till MSEK -0,2 (-0,1) och för sexmånadersperioden -0,5(-2,8). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 17,4 (vid föregående årsskifte 20,4). Ökade marknadsinsatser på ca 1,3 MSEK  samt fortsatt kompletterande produktutveckling på ca 1,9 MSEK har påverkat likviditeten under sexmånadersperioden. 

 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 28,2 (vid föregående årsskifte 30,0) eller SEK 0,50 (0,53) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 96,5 (95,9) procent

 • De ökade marknadsföringsinsatserna har inneburit ett deltagande på mässorna; “The 5th China Aviation NEW TECHNOLOGY Conference”, “EMEA 2018 MRO & Flights Ops IT Conference in Amsterdam” och “The 2nd Connected Aircraft Conference in Dubai”. Ett flertal seminarier och videokonferenser har också genomförts i samarbete med personal från Met Office under - perioden. Dessa aktiviteter har påtagligt ökat antalet informerade och potentiella kundföretag. Även om ledtiderna, från insikt till kontraktsförhandling, brukar vara lång ser vi fram emot en växande kundbas under det kommande vinterhalvåret. Fokus har varit på att introducera vårt numera heltäckande produktpaket, vilket bland annat innebär  att våra kunder kan välja mellan flera olika leverantörslösningar via, datalänk eller WiFi/Internet. 

 • Under innevarande sexmånadersperiod har en första testversion av AVTECH proFLIGHT iOS tablet app utprovats av ca 20 piloter från olika flygbolag. Appen har mottagits på ett mycket positivt sätt. Met Office 10KM flygväder utgör en världsunik bas som har kombinerats med AVTECH`s teknik för bearbetning och visualisering av komplext beslutsunderlag. För första gången har piloter numera tillgång till världens bästa- högupplösta väder, levererat i realtid och presenterat på ett användarvänligt sätt.    

 • Dialogen med flygbolag inom Lufthansa gruppen fortsätter på ett positivt sätt. Lufthansa Mainline har indikerat en hög arbetsbelastning i den IT enhet som ansvarar för teknisk integration av system som Aventus Nowcast. 

 • Som tidigare meddelats har AVTECH genomfört ett utvärderingsprojekt av stora delar av nuvarande produktsortiment i samarbete med Norwegian Air Shuttle. Under perioden har samarbetet utvecklats till en övertygelse om att AVTECH`s olika produkter kan förväntas att ingå i Norwegians framtida supportsystem. Norwegian Air Shuttle har också uttryckt ett stort intresse för att vara utvecklingskund. Kontraktsförhandlingar har inletts.

 • Som tidigare nämnts fortsätter samarbetsprojektet mellan Met Office, easyJet, och flygplatsen på Gatwick i London. Inom ramen för samarbetet har olika lösningar för att effektivisera nyttjandet av flygplatsen diskuterats. Arbetet fortsätter med målsättningen att utveckla tekniska och finansiella modeller för uppstart av ett projekt under 2019. Detta på grund av att projektparterna har beslutat att senarelägga projektstart.  Ytterligare en större operatör har närmat sig med ett dedikerat intresse för AVTECHs produkter och kunskap inom operationell effektivisering mellan flygplatser och flygbolag.

 • Under perioden har besluts fattats om en utbyggnad av AVTECHs kärnkompetenser med två nyrekryteringar inom området APP-utveckling och visualisering av komplex data. 

Händelser efter periodens slut

 1. Den 16/8 2018 kommunicerades att AVTECH och Met Office (UK) ingått ett 3-årigt samarbetsavtal . Met Office skall leverera väderdata från den unika 10KM -baserade ”High Resolution Weather” till AVTECH´s väderrelaterade tjänster och produkter. Under detta nya kontrakt har AVTECH en exklusiv tillgång till ett gemensamt utvecklat API-gränssnitt som skapar möjligheter för användare av AVTECHs produkter att erhålla den mest detaljerade och korrekta väderprognos som finns tillgänglig för kommersiellt bruk. AVTECH har genomfört en omfattande studie av kvaliteten av olika väderrelaterade prognoser som används inom flyget. Mer än 50 000 flygningar har ingått i analyserna. Det framgår tydligt att Met Office´s 10KM-baserade vädergrid, jämfört med den gällande standarden inom flyget på 140KM, ger en reduktion av vind- och temperaturfel på mer än 50%.
 2. easyJet förväntas att under året 2018 ansluta sig till gruppen av utvecklingskunder för SIGMA vädervarningssystem där BRA samt Norwegian sedan tidigare ingår.
 3. Med Met Office avtalet  som utgångspunkt för höstens kampanjer avser AVTECH  öka medvetenheten om företaget i flygbranschen samt öka marknadskontakterna.

För att nå dessa mål har tre kampanjer definierats:

 • AVTECH Premium - En övergripande benämning på AVTECHs erbjudande –    The modern weather uplink solution. Med nyckelorden SAFE (SIGMA turbulensvarning), SAVE (Aventus Optimization) och COMFORT (det resultat som uppnås när systemen används).
 • Aventus SIGMA -  1-2 månaders  gratis test av Aventus Premium Sigma baserat på Met Office 10KM weather grid med turbulensvarning. Målgruppen är flygbolag med stora 737-flottor, samt flygplan på långdistanser. Inom flygbolagen riktar sig kampanjen till chefspiloter och C-nivån, bränslebesparings-specialister och specialister med fokus på SAFE, SAVE & COMFORT.
 • AVTECH proFlight -  3 månaders gratis test av väderappen- som vänder sig till professionella piloter. Efter testperioden erbjuds piloten en årsprenumeration. Ambitionen är ökad exponering och att genom pilotanvändarna stimulera större flygbolag att abonnera på tjänsten.

Bland annat planeras:                        

 • återkommande artiklar i fackpress för att beskriva Aventus  Premium och Met Office 10KM vädergrid och hur unikt det är
 • banners, annonser, inlägg samt ,  uppdateringar i AVTECHs kanaler på sociala medier med utgångspunkt i dels artikelinnehållet ovan och dels kundintyg från befintliga användare
 • Fortsatt deltagande på mässor samt genomförande av ytterligare webinar.
 • Mediaaktiviteterna kommer att ske kontinuerligt med upprepade budskap som riktar sig till respektive målgrupp.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.
Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-545 01 330. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti kl 08.30 CET.

OM AVTECH koncernen
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kista. För mer information, se www.avtech.se.  

13

Jan

 • New webinar!
 • Make sure to sign up to our next webinar about our EFB application proFLIGHT on the 30th of January!
Explore More

10

Jan

 • New videos on our YouTube channel!
 • You can now find three tutorials on how the proFLIGHT app works.
Explore More
Show More