Latest Regulatory Press Releases

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL)

16

Apr

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10.00 i Kista Science
Tower , Färögatan 33 i Kista.

Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman 

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är torsdagen den 16 maj 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 16 maj 2019. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom tillförvaltaren.

ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 16 maj 2019. Anmälan omdeltagande i stämman görs via brev till AVTECH Sweden AB (publ), att: Britt-MarieLodenius, Färögatan 33, 24tr, 164 51 Kista; per telefon på 08-544 104 80 eller per e-post till info@avtech.aero. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde anges. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig och daterad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse .
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställandedirektören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter revisor och revisorssuppleanter ellerregistrerat revisionsbolag.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har föreslagit att till ordförandevid årsstämman välja Ingvar Zöögling.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 10-13: Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag samt fastställande av arvoden, beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Aktieägare som företräder mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 10,11,12 och 13:

 • antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fem (5) ordinarie och inga suppleanter
 • antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant
 • styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 250 000 kronor, varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 50 000 kronor vardera;
 • revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning
 • omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, ChristerFehrling, Ingvar Zöögling, Johnny Olsson och Bo Redeborn
 • omval av Bo Redeborn som styrelseordförande
 • nyval av Bolagets revisor
 • och nyval av Bolagets revisorssuppleant
 • beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i Bolaget med strategiska och institutionella investerare. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Antal aktier och röster 

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 56 479 561, varav 7 674 751 utgör A-aktier, 48 804 810 utgör B-aktier. Inga preferensaktier är utgivna per dagen för denna kallelse.Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B- aktie berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 134 211 625. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 samt fullmaktsformulär, fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Färögatan 33, 24tr, 164 51 Kista och på Bolagets hemsida, www.avtech.aero senast tre (3) veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress. Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Direkt efter den ordinarie stämman kommer ett kort informationsmöte att hållas av Bo Redeborn (styrelsensordförande) och Christer Fehrling (VD) 

Kista den 16 april 2019

AVTECH Sweden AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner denna kallelse (PDF)

11

Jun

 • The difference between WAFS forecasts and high-resolution forecasts
 • What is the difference between WAFS weather and high-resolution forecasts and how do the Met Office UK and AVTECH co-operate?
Explore More

25

Mar

 • COVID-19 proFLIGHT update
 • proFLIGHT payment solution postponed due to covid-19.
Explore More
Show More