AVTECH inbjuder till investerarträffar

Med anledning av AVTECH:s förestående företrädesemission om cirka 17,6 MSEK inbjuder bolaget till investerarträffar i Stockholm. Bolaget kommer i samband med investerarträffarna att presenteras av VD Christer Staaf. Dessa äger rum vid följande två tillfällen: torsdag den 19 september kl 18.00 och onsdag den 25 september kl 18.00 båda på Erik Penser Bankaktiebolag, Biblioteksgatan 9, Stockholm. Anmälan till informationsmöte sker till Erik Penser Bankaktiebolag på telefon 08-463 80 00 eller till seminarium@penser.se. 

Enklare förtäring kommer att serveras i samband med investerarträffarna.

Villkor för företrädesemissionen i sammandrag

  • Innehav av två (2) aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av fem (5) nyemitterade B-aktier
  • Teckningskursen är 0,55 SEK per aktie
  • Avstämningsdag var den 10 september 2013
  • Teckning skall ske under perioden 17 september – 1 oktober 2013

Teckning av nyemitterade B-aktier skall också kunna ske utan stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske på anmälningssedel under teckningstiden. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota som skall betalas enligt anvisningarna på denna.

Prospekt och anmälningssedlar

Prospekt och anmälningssedlar kan laddas ned från www.avtech.se och www.penser.se. Prospekt och anmälningssedlar kan också beställas från Erik Penser Bankaktiebolag, telefon till 08-463 80 00 eller e-post till emission@penser.se och från AVTECH Sweden AB, telefon 08 544 104 80.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
 

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly