Kommuniké från extra bolagsstämma i AVTECH

Extra bolagsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 28 september 2023 fattade följande beslut:

  • att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara tre (3) ordinarie och en (1) suppleant
  • att Christina Zetterlund väljs till suppleant för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagets verkställande direktör eller den styrelsen utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly