Nasdaq Stockholms disciplinnämnd ålägger AVTECH Sweden AB (publ) vite motsvarande 4 årsavgifter för brister i efterföljandet av reglerna kring informationsgivning

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har underrättats om beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm om att Bolaget åläggs att betala vite om 4 årsavgifter a’ SEK 100 000 för att vid två tillfällen ej ha offentliggjort information…

Nasdaq Stockholm Disciplinary Board imposes a penalty of 4 annual fees on AVTECH Sweden AB (publ) for deficiencies in the following of information disclosure rules

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (the "Company") has been informed of a decision from the Disciplinary Board of Nasdaq Stockholm that the Company is required to pay a penalty of 4  annual fees  a' SEK 100,000 for not having published information…

AVTECH tillkännager ett års förlängning av kontraktet med Southwest Airlines för tjänsten Aventus NowCast Descent Winds, med ett kontraktsvärde mellan 4,4 MSEK och 9,3 MSEK, beroende på flygningar.

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB har förlängt det nuvarande Aventus NowCast Descent serviceavtalet med Southwest Airlines fram till slutet av juni 2021. Prissättningsmodellen har ändrats från ett fast pris till en rörlig prissättning per flygning som…

AVTECH announces a one-year contract extension with Southwest Airlines for the Aventus NowCast Descent Winds service, with a contract value between 4.4 MSEK and 9.3 MSEK, dependent on nr. of flights.

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB has extended the current Aventus NowCast Descent service agreement with Southwest Airlines until the end of June 2021. The pricing model has been changed from a fixed price to a per-flight model in support of the airline’s…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 8 maj 2020 beslutades:

, , , , , , ,
att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget; att arvode till styrelsen oförändrat…

Rättelse av kallelse

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8/5 2020 kl. 10.00 I Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och…

Kallelse till årsstämma 2020 i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108

, , , , , , ,
ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL)  Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, ("Bolaget") har idag kallats till årsstämma FREDAGEN den 8 maj 2020 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Aktieägare…

AVTECH announces an adjustment of 2019 earnings

, , , , , ,
As a result of the revision of the 2019 financial statements previously published results need to be adjusted downwards by SEK 394,356. This is caused by reduced claims in a climb optimization development project. In accordance with a recommendation…

AVTECH informerar om en justering av 2019 års resultat

, , , , , ,
Som ett resultat av revisonen av 2019 års bokslut, behöver tidigare publicerat resultat justeras nedåt med 394 356 SEK. Detta är orsakat av minskade fordringar inom ett utvecklingsprojekt för climb-optimering. I enlighet med en rekommendation…

AVTECH ger en affärsuppdatering angående COVID-19

, , , , , ,
AVTECHs ledning vill härmed ge följande lägesuppdatering med anledning av det pågående globala coronavirus (COVID-19) utbrottet.   Verksamhetsåret 2020 skulle bli ett positivt år för AVTECH med flera nya kunder samt utökade samarbeten…