AVTECH genomför riktad nyemission av B-aktier

Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggör att man har beslutat att föreslå för extra bolagsstämma att besluta om att genomföra en riktad nyemission av sex miljoner nya B-aktier i Bolaget om 7,00 kronor per aktie, vilket kommer att tillföra Bolaget 42 miljoner kronor före emissionskostnader om ca 0,1 MSEK. Per dagen för offentliggörandet har fem kvalificerade investerare ingått bindande avtal om att teckna samtliga aktier i den riktade nyemissionen i poster om minst en (1) miljon B-aktier, d.v.s. sju miljoner kronor, per investerare.

Emissionen medför en aktieutspädning om ca 10,6%.

Nyemissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma som kommer att utlysas via en separat kallelse. Huvudägare i AVTECH representerande ca 46% av de totala rösterna i Bolaget stödjer styrelsens förslag.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att genom emissionen bredda det långsiktiga ägandet i Bolaget med ett fåtal tillkommande kapitalstarka aktörer. Skälet är också att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och med erforderlig grad av säkerhet tillse att Bolaget införskaffar tillkommande finansiering för att ytterligare möjliggöra en kraftfull expansion och breddning inom Bolagets existerande verksamhetsområden relaterat till Aventus NowCast samt Wake Vortex. Därmed främjas Bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare.

Teckningskursen om 7,00 kr per B-aktie har fastställts baserat på volymviktade genomsnittskurser. Baserat på de 12 senaste handelsdagarna med slutdag den 29 augusti 2014 motsvarar teckningskursen en rabatt om ca 15,6 procent; baserat på de 60 senaste handelsdagarna med slutdag den 29 augusti 2014 motsvarar teckningskursen en rabatt om ca 8,4 procent, och baserat på de 150 senaste handelsdagarna med slutdag den 29 augusti 2014 motsvarar teckningskursen en rabatt om ca 0 procent.

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, CFO, +46 (0) 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt ett intresseföretag i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly