AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:

Analyserbart dataunderlag från easyJet projektet har nyligen mottagits
I enlighet med tidigare gjorda utfästelser informerar vi om att ett komplett och läsbart data-set nu har levererats från easyJet. Datainsamlingsfasen avseende AVTECH’s kommersiella Aventus NowCast-kontrakt med easyJet är därmed genomförd. Analysfasen har redan igångsatts och bör vara slutförd inom de närmaste två veckorna.

Det fördjupande samarbetet med Met Office (UK) börjar ge ökat resultat i marknaden
För tillfället körs Aventus NowCast SIGMA (turbulensvarningssystem) i AVTECHs testmiljö. Denna nya produkt, som är resultatet av ett tekniskt samarbete mellan MetOffice (UK) och AVTECH, har hittills uppmärksammats mycket i flygindustrin. Planen är att systemet skall fullskaletestas under 3 månader tillsammans med easyJet vilket kommer att ske inom 4-6 veckor. (För vidare information om Aventus NowCast SIGMA se www.avtech.aero)

Nyligen gjordes en överenskommelse mellan Met Office (UK), easyJet, Gatwick flygplats och AVTECH. Överenskommelsen inkluderar, som ett första steg, att parterna lämnar in en gemensam ansökan till SESAR Joint Undertaking om att få genomföra ett storskaligt Aventus-baserat tidsstyrningssystem på flygplatsen Gatwick. En begäran om EU delfinansiering på MSEK 10 ingår i ansökan. Projektet är planerat att genomföras under 2018/2019. Det är första gången då TBO (Time Based Operation) kommer att kunna genomföras i stor skala med möjligheter till mätningar av långsiktiga effektivitetsvinster för flygbolag, flygplatser samt inblandade flygtrafikledningar.   Met Office (UK) och Avtech har ombetts att hantera projektledningen av projektet.

Lufthansa Cargo har paserat hälften av avtalad testperiod
Strax före årsskiftet implementerade AVTECH framgångsrikt Aventus NowCast Full-flight för Lufthansa Cargo. Det betalda testet fortsätter enligt planerna. Under senvåren kommer ett planerat uppföljningsmöte att hållas mellan Lufthansa Cargo, MetOffice (UK) och Avtech.

En beslutad ändring av strategi verkar kunna ge resultat under detta verksamhetsår.
Under föregående år reducerades AVTECHs fasta kostnader väsentligt. I början av 2017 beslutades att låta AVTECHs kostnader för marknadsföring och produktutveckling succesivt öka. Ökningstakten skall i framtiden vara kopplad till ett väl definierat kundbehov, där några utvecklingskunder skall vara villiga att delta i ett integrerat utvecklingssamarbete med AVTECH. Under de senaste 18 månaderna har ett flertal kunder ställt sig positiva till att aktivt delta i en sådan process. Bland dessa återfinns flygbolag, flygplatser och i något fall nationella trafikledningar. Prognosen är att vi kommer att se de första resultaten av dessa samarbeten under innevarande verksamhetsår.

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, styrelsens ordförande, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Sören Skog, Marketing Director, +46(0) 8 544 104 80, +46 (0) 70 5929033

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl 08.30 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                           
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista . AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly