AVTECH Sweden AB (publ)   BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2015

  • AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2015 uppgick till MSEK 2,1 (3,7). Omsättningen för helåret uppgick till MSEK 8,7 (12,1).
  • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2015 var MSEK -4,0 (-1,6) och för helåret MSEK –13,0   (-5,6). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2015 uppgick till MSEK -4,0 (-1,6) och för helåret till -13,0 (-5,7) eller SEK -0,23 (-0,11) per aktie. I helårets resultat ingick en positiv engångseffekt om ca 1,3 MSEK avseende försäljningen av företagets fastighet i Åkersberga.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till MSEK -4,8 (-1,5) och för helåret till MSEK -10,2 (-5,7) eller SEK -0,18 (-0,11) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till MSEK 30,1 (vid föregående årsskifte 47,0) vilket motsvarar SEK 0,53 (0,83) per aktie. I den likvida behållningen vid periodens slut ingick enbart handpenningen avseende försäljningen av företagets fastighet. Resterande likvid (ca 5,0 MSEK) erhölls i januari 2016 i samband med överlåtelsen av fastigheten till köparen.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 45,4 (vid föregående årsskifte 62,4) eller SEK 0,80 (1,11) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 92,4 (89,4) procent.
  • AVTECH offentliggjorde i april 2015 att AVTECH och Etihad Airways överenskommit om att utöka den tidigare kommunicerade utvärderingen av Aventus NowCast Descent till Etihad Airways fulla linjenät. Målen för utvärderingen uppnåddes under Q3 2015, men Etihad valde p.g.a. interna policys kring upphandling av värdefulla kontrakt, att frysa den pågående leveransen och gå ut i en publik upphandlingsprocess som även inkluderar En-routevindar.
  • AVTECH offentliggjorde i juli 2015 att man ingått avtal med Airberlin avseende AVTECH’s Aventus NowCast Full Flight tjänst. Avtalet utgör en viktig milstolpe för AVTECH eftersom bolaget för första gången i kunds kommersiella verksamhet levererade en Aventus NowCast-lösning som täcker samtliga flygsegment. I januari 2016 kommunicerade AVTECH att den överenskomna analysen avseende Airberlins användning av Aventus är i färd med att slutföras.
  • Styrelsen i AVTECH offentliggjorde i oktober 2015 att bolagets VD är föremål för utredning rörande insiderbrott avseende handel i AVTECH’s B-aktie. Styrelsen har tagit ställning för VD’s utsago att anklagelsen är utan grund och beslutat att bolagets VD därmed kan kvarstå i tjänst.
  • Styrelsen i AVTECH informerade i november 2015 att bolaget ska genomföra en fokusering på sitt affärsområde Aventus NowCast. Parallellt med detta ska ett kostnadsbesparingsprogram genomföras omfattande ca 35% av bolagets fasta kostnader. P.g.a. försiktighetsskäl valde styrelsen att inte lämna någon ny prognos för när lönsamhet kommer att uppnås.

Händelser efter periodens slut

  • AVTECH offentliggjorde i januari 2016 att man har ingått avtal med easyJet avseende AVTECH’s Aventus NowCast Full Flight tjänst. Avtalet är av stor betydelse för AVTECH bl.a. då easyJet är den näst största kortlinjeoperatören i Europa.
  • I januari kommunicerade bolaget en kommersiell och teknisk uppdatering om bolagets affärsområde Aventus NowCast. Bl.a. informerades om en banbrytande teknisk lösning relaterad till AVTECH’s anskaffning av väderdata, och information gavs också om kommande nya tjänsteerbjudanden; Aventus NowCast Air och Aventus Management Dashboard.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly