AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Jan – Jun 2016

  •  AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2016 uppgick till MSEK 2,7 (3,9) bestående i huvudsak av intäkter från affärsområdet Aventus NowCast. Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 5,7 (6,9). 
  •  Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2016 var MSEK -2,6 (-3,3) och för sexmånadersperioden MSEK –6,8 (-6,7). Nettoresultatet för det andra kvartalet 2016 uppgick till MSEK -2,6 (-3,3) och för sexmånadersperioden till -6,8 (-6,7) eller SEK -0,12 (-0,12) per aktie.  
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet 2016 till MSEK -0,8 (-2,6) och för sexmånadersperioden till MSEK -1,5 (-1,2) eller SEK -0,02        (-0,01) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 29,2 (vid föregående årsskifte 30,1) vilket motsvarar SEK 0,52 (0,77) per aktie.
  •  Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 38,6 (vid föregående årsskifte 45,4) eller SEK 0,68 (0,98) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 89,0 (92,4) procent.
  •  AVTECH offentliggjorde i januari 2016 att man har ingått avtal med easyJet avseende AVTECH’s Aventus NowCast Full Flight tjänst. Vidare offentliggjorde AVTECH i juni 2016 att easyJet tagit Aventus i operativt bruk som en del av den första kontraktsfasen.
  •  I mars 2016 offentliggjorde AVTECH David Rytter som ny Chief Technical Officer samtidigt som Anders Palm, tidigvarande affärsområdeschef för Consultancy, lämnat sin nuvarande funktion. Vidare offentliggjorde bolaget i juni 2016 att Jonas Saric, tidigvarande CFO och AO-chef för Aventus NowCast lämnat sin tjänst och att han kommer vara del av en grupp konsulter som f.n. håller på att etableras inom bolaget.
  •  I maj 2016 offentliggjorde AVTECH att man passerat en milstolpe avseende 2 000 000 betalande Aventus NowCast-flighter med en leveranssäkerhet överstigande 99,9%. Detta motsvarar en flight var tjugonde sekund, dygnet runt under de senaste arton månaderna.

Händelser efter periodens slut
I augusti 2016 kommunicerade bolaget en verksamhetsuppdatering. Uppdateringen omfattande information om att bolagets kostnadsbesparingsprogram framgångsrikt avslutats; att bolagets avtal för väderleverans resulterat i en sänkning av högstanivån för ersättningar till väderleverantörer från 50 till 30 % av bolagets Aventusomsättning; att arbetet med en ny teknisk plattform baserat på ett s.k. Big Data-koncept inletts. Vidare informerades det bl.a. om att diskussioner pågår i positiv anda med Southwest airlines avseende en potentiell expansion av Aventus.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida
www.avtech.se 

 OM AVTECH koncernen
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kista och koncernen har även ett dotterföretag i Toulouse, Frankrike samt ett intresseföretag i Dubai, Förenade Arabemiraten. För mer information, se www.avtech.se.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly