AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2012

AVTECH Sweden AB (publ) presenterar Q2 Delårsrapport 2012.
  • AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2012 uppgick till MSEK 1,6 (1,8). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 2,9 (3,3)
  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2012 var MSEK -3,5 (-0,1) och för sexmånadersperioden MSEK -5,8 (-0,1). Nettoresultatet för det andra kvartalet 2012 uppgick till MSEK -3,6 (-0,1) och för sexmånadersperioden till -6,0 (-0,1) eller SEK -0,47 (-0,43) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till MSEK -2,4 (1,3) och för sexmånadersperioden till MSEK -3,7 (2,5) eller SEK -0,29 (10,96) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 0,3 (vid årsskiftet 4,1) vilket motsvarar SEK 0,02 (0,32) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 9,7 (vid årsskiftet 15,8) eller SEK 0,76 (1,23) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 52,2 (56,4) procent.
  • AVTECH Sweden AB (publ) listades på NASDAQ OMX First North den 20 februari 2012 och rekryterade under januari och februari nyckelpersoner inom finans, marknad och affärsutveckling.
  • AVTECH erhöll i april 2012 ett anslag om 3,0 MSEK i forskningsstöd från VINNOVA inom ramen för programmet ”Forska och Väx”, vilket därmed möjliggör en större satsning inom forskningsområdet Wake Vortex (vingspetsvirvlar).
  • AVTECH erhöll i maj 2012, via marknads- och försäljningsbolaget AVTECH Middle East LLC, ett kontrakt med Emirates airline avseende ett nyckelprojekt inom området Performance Based Operations (PBO), värt ca 150 000 USD. I juni ingicks också ett viktigt kommersiellt avtal med Emirates airline avseende leverans av Aventus NowCast som en del av det fortlöpande FLOW-projektet i Mellanöstern.
  • AVTECH erfor under perioden administrativa förseningar från den Europeiska kommissionen avseende betalning för tjänster som AVTECH redan har levererat, samt förseningar av kunders upphandlingar inom affärsområdet Professional Services avseende ett antal kritiska projekt. Som en konsekvens av den kassaflödespåverkan som dessa händelser medfört så undersöker nu företaget lösningar för att finansiera förseningarna.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Saric, CFO
Tel: +46 (0) 8 544 104 88
E-post: jonas.saric@avtech.aero 

(Hela rapporten bifogas som pdf)

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly