AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2018

 • AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2018 uppgick till MSEK 2,8(2,2).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar för det första kvartalet 2018 var MSEK 0,3 (0,2). Nettoresultatet för det första kvartalet 2018 uppgick till MSEK -0,9 (-1,3) eller SEK -0,04 (-0,02) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet 2018 till MSEK -0,3 (-0,5) eller SEK -0,01 (-0,08) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 18,7 (vid föregående årsskifte 20,4) vilket motsvarar SEK 0,33 (0,36) per aktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 29,1 (vid föregående årsskifte 30,0) eller SEK 0,52 (0,53) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 96,15 (96,9) procent.
   
 • Kvartalets omsättning har påverkats av senarelagda leveranser. Detta framgår vid en jämförelse mellan Q1 2018 och Q4 2017.
 • Utveckling av SIGMA vädervarningssystem fortgår enligt plan. Under september månad 2017 färdigutvecklades första versionen av AVTECH´s Aventus SIGMA-lösning. Aventus SIGMA är en högkvalitativ tjänst som med hög precision presenterar signifikanta- förhållanden såsom isbildning, turbulens, vulkanisk aska, etc. till flyplanets cockpit irealtid. I den första versionen har AVTECH och Met Office (UK) fokuserat på högupplöst turbulens längs vald flygbana. Aventus SIGMA har sedan fjärde kvartalet 2017 varit i drift hos BRA – Braathens Regional Airlines och Norwegian. Vidareutveckling av Aventus systemet (Nowcast och SIGMA) har bedrivits i samarbete med bl. a Norwegian och BRA under det första kvartalet 2018 . 
 • Ytterligare satsningar har gjorts under första kvartalet 2018, för att användaranpassa Aventus systemet. Det pågående arbetet med att ta fram en SIGMA iOS Tablet App där väderprognoser och varningar samt Aventus Nowcast visualiseras för pilotanvändaren. Produkten skall även kunna bli ett kraftfullt verktyg för annan flygoperativ personal. Under perioden har en närstående grupp av piloter påbörjat användningen av SIGMA iOS Tablet App. Detta görs som ett sista steg av verifiering och en produktanpassning inför en lansering under Q2 2018  
 • Samarbetet med Lufthansa Cargo AG avseende Aventus Nowcast har fortsatt under kvartalet. Därutöver har dialogen med ytterligare tre bolag i Lufthansa Gruppen intensifierats.
 • Då marknadsefterfrågan på produkter och tjänster inom vårt produktområde samt en genomförd breddning av AVTECHs produktsortiment ökat, bedöms kostnaderna för marknadsaktiviteter att stiga under året. Presentationer av AVTECHs förnyade produktsoritiment kommer att ske i samarbete med befintliga kunder och Met Office. Dessa presentationer kommer att genomföras som seminariedelar under mässor för flygindustrin bl. a i Shanghai, Amsterdam, Dubai och London.
   
  Händelser efter periodens slut
 • EasyJet förväntas att under året 2018 ansluta sig till gruppen av utvecklingskunder för SIGMA vädervarningssystem där BRA samt Norwegian sedan tidigare ingår.
 • Samarbetsprojektet mellan Met Office, easyJet, flygplatsen på Gatwick i London och AVTECH fortsätter. Inom ramen för samarbetet har olika lösningar för att effektivisera nyttjandet av flygplatsen diskuterats. Projektet fortsätter med målsättningen att utveckla tekniska och finansiella modeller för uppstart av ett införande projekt under året 2018. Ytterligare en större operatör har närmat sig med ett dedikerat intresse för AVTECHs produkter och kunskap inom operationell effektivisering mellan flygplatser och flygbolag.
 • Som tidigare meddelats har AVTECH genomfört ett utvärderingsprojekt av sin Aventus produkt i ett projekt som till del är finansierat av den Svenska Energimyndigheten. Projektet har genomförts under 6 månader och har skett i samarbete med Norwegian Air Shuttle. Aventus har genomgått en grundlig testning av Norwegians flotta av flygplan där de positiva effekterna av AVTECH,`s produkter noggrant analyserats.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.
Posta
dress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.
 
Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (
www.redeye.se), tel: 08-545 01 330. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl 08.30 CET.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly