AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2013

• AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2013 uppgick till MSEK 2,3 (1,6). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 5,1 (4,5).

• Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2013 var MSEK -1,7 (-2,1) och för niomånadersperioden MSEK -7,5 (-7,9). Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2013 uppgick till MSEK -1,8 (-2,2) och för niomånadersperioden till -8,1 (-8,2) eller SEK -0,63 (-0,64) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till MSEK -2,3 (-0,3) och för niomånadersperioden till MSEK -3,4 (-3,9) eller SEK -0,27 (-0,31) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 0,5 (vid årsskiftet 0,0) vilket motsvarar SEK 0,04 (0,00) per aktie.

• Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 2,5 (vid årsskiftet 8,3) eller SEK 0,19 (0,65) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 11,2 (40,2) procent.

• AVTECH ansökte och beviljades den 27 maj 2013 företagsrekonstruktion av Attunda tingsrätt. Christer Staaf tillträdde i samband med rekonstruktionen som ny VD och koncernchef samtidigt som det offentliggjordes kostnadsbesparingar om ca 35% av bolagets fasta kostnader. Rekonstruktionen innefattade enbart ett moratorium, d.v.s. ett betalningsanstånd, och således inte ett ackord med AVTECH:s borgenärer.  

• Styrelsen beslutade den 2 september 2013, med stöd av bemyndigande erhållet på extra bolagsstämma den 16 augusti 2013, om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen var säkerställd till 85,2 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier och emissionssvillkoren innebar att AVTECH vid full teckning tillförs cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader till en emissionskurs om 0,55 kr per aktie. Prospekt avseende emissionen offentliggjordes den 9 september 2013.  

 • Det bokförda värdet på AVTECH:s kontorsfastighet i Åkersberga skrevs i juli 2013 upp från ca 1,7 MSEK till 4,5 MSEK, och i augusti 2013 säkerställde AVTECH en kortfristig lånefinansiering om totalt 2,5 MSEK från en välrenommerad svensk investmentbank.

Händelser efter periodens slut

• AVTECH offentliggjorde i början av oktober 2013 att den pågående företrädesemissionen blivit fullt tecknad, genom vilket Bolaget tillförs 17,6 MSEK före emissionskostnader. Eftersom syftet med företagsrekonstruktionen därmed var uppfyllt, tillsammans med övriga genomförda aktiviteter, offentliggjorde styrelsen i AVTECH i mitten av oktober att man ansökt om att avsluta företagsrekonstruktionen.

• AVTECH offentliggjorde i början av oktober 2013 Niklaes Persson som ny affärsområdeschef för AVTECH:s affärsområde Forskning och Utveckling.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly