KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 juni 2015 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga.

Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

 1. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är måndagen den 1 juni 2015. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 1 juni 2015. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 2. dels anmäla deltagandet till Bolaget senast måndagen den 1 juni 2015. Anmälan om deltagande i stämman görs via brev till AVTECH Sweden AB (publ), att: Jonas Saric, Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga; per telefon på 08-544 104 80, per telefax på 08-544 104 89 eller per e-post till info@avtech.aero. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig och daterad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Godkännande av dagordningen.

 4. Val av en eller två justeringsmän.

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

 12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

 13. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av preferensaktier samt avsättning av minskningsbeloppet till reservfonden

 14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har föreslagit att till ordförande vid årsstämman välja advokat Ingvar Zöögling.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 53 841 906 kronor.

Bolaget har 8 159 preferensaktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna med 12,00 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdag för utdelningen på preferensaktierna föreslår styrelsen den 31 juli 2015.

Enligt 12 § i bolagsordningen berättigar preferensaktier i bolaget företräde till utdelning om högst 48,00 kronor om året med kvartalsvisa utbetalningar om 12,00 kronor styck. Bakgrunden till att styrelsen enbart föreslår en utdelning som motsvarar en kvartalsvis utbetalning är att styrelsen samtidigt föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av preferensaktier i punkt 13 nedan. Inlösenförfarandet avses att verkställas efter utbetalningen med avstämningsdag den 31 juli 2015, varför inget förslag om utdelning lämnas för kvartal två, tre och fyra. För det fall årsstämman beslutar att inte lösa in aktierna i enlighet med punkt 13, avser styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma så snart som möjligt med förslag om utdelning omfattande kvartal två, tre och fyra.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas såvitt avser A- och B-aktierna.

Punkterna 10-12: Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag samt fastställande av arvoden

Aktieägare som företräder mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 10,11 och 12:

 • antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fem (5) ordinarie och en (1) suppleant.

 • antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant;

 • styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 250 000 kronor, varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 50 000 kronor vardera;

 • revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning;

 • omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Fehrling, Ingvar Zöögling och Bo Redeborn;

 • nyval av Erik Berggren som ordinarie styrelseledamot;

 • nyval av Bo Redeborn som styrelseordförande;

 • nyval av Tobias Edström som styrelsesuppleant;

 • nyval av Mikael Höök som Bolagets revisor; och

 • nyval av Roger Ehrman som Bolagets revisorssuppleant.


Punkt 13: Beslut om minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av preferensaktier samt avsättning av minskningsbeloppet till reservfonden

Styrelsen föreslår att årsstämman, med stöd av 13 § 3 st. punkt 2 i Bolagets bolagsordning, beslutar om minskning av aktiekapitalet med 813,3443074 kronor från 5 631 078,012310 kronor till 5 630 264,668003 kronor, för återbetalning till aktieägarna av preferensaktier genom indragning av samtliga preferensaktier. Inlösen avses att registreras hos Bolagsverket så snart som möjligt efter att den första kvartalsvisa utdelningen till preferensaktier har utbetalats och beräknas verkställas hos Euroclear Sweden AB omkring den 6 augusti 2015.

Det belopp som skall återbetalas till aktieägarna av preferensaktier uppgår till totalt 3 916 320 kronor, vilket motsvarar ett belopp per preferensaktie om 480 kronor (”Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet per aktie överstiger aktiens kvotvärde med ca 479,900313 kronor.

I samband med att Inlösenbeloppet betalas ut kommer preferensaktierna att bokas bort från aktieägarens VP-konto. Ingen separat VP-avi kommer att skickas ut avseende utbokningen av preferensaktierna. Utbetalningen av Inlösenbeloppet beräknas ske den 11 augusti 2015. Likviden betalas ut via Euroclear till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. En VP-avi skickas ut till aktieägarna med information om kommande utbetalning. Aktieägare vars innehav är registrerat i förvaltares namn, t.ex. en bank eller fondkommissionär kommer att erhålla Inlösenbeloppet i enlighet med information från respektive förvaltare.

Styrelsen föreslår vidare att ett belopp motsvarande minskningsbeloppet skall avsättas till reservfonden, så att minskningen kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 56 487 720, varav 8 936 524 utgör A-aktier, 47 543 037 utgör B-aktier och 8 159 utgör preferensaktier. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B- eller preferensaktie berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 136 916 436.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga och på Bolagets hemsida, www.avtech.se senast tre veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Åkersberga i maj 2015

AVTECH Sweden AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly