Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 juni 2013 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 3 juni 2013, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 3 juni 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före måndagen den 3 juni 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev till AVTECH Sweden AB (publ), Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga, att: Jonas Saric; per telefon på 08-544 104 80, per telefax på 08-544 104 89 eller per e-post till info@avtech.aero. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten skall i god tid före stämman vara Bolaget tillhanda.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Aktieägare företrädande mer än ca 60 procent av samtliga aktier har föreslagit att till ordförande vid årsstämman välja advokat Ingvar Zöögling.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 6 167 804 kronor.

Bolaget har 8 159 preferensaktier. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna med 48,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvisa utbetalningar om 12,00 kronor per preferensaktie och per kvartal. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktierna föreslår styrelsen den 31 juli 2013, den 31 oktober 2013, den 31 januari 2014 och den 30 april 2014.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas såvitt avser A- och B-aktierna.

Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag samt fastställande av arvoden (punkterna 10-12)

Aktieägare som företräder mer än ca 60 procent av aktiekapital och röstetal har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 10,11 och 12:

– Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fem (5) ordinarie och en (1) suppleant. Antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant.

– Styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 175 000 kronor, varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 35 000 kronor vardera. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

– Omval av de nuvarande styrelseledamöterna Lars Lindberg, Christer Staaf, Christer Fehrling, Ingvar Zöögling samt Johan Bronge. Lars GV Lindberg föreslås bli omvald till styrelseordförande. Anders Palm föreslås bli omvald som styrelsesuppleant. Vidare föreslås att Göran Magnusson omväljs som Bolagets revisor samt att till revisorssuppleant väljs Mikael Höök.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier oavsett serie, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, att betalas kontant, genom apportegendom och/eller genom kvittning. Antalet nya aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 4 500 000.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att resa rörelsekapital till marknadsmässiga villkor och/eller att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till bolagets listade B-aktiemarknadskurs vid tidpunkten för offentliggörandet av nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 26 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 817 920, varav 9 023 952 utgör A-aktier, 3 785 809 utgör B-aktier och 8 159 utgör preferensaktier. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B- eller preferensaktie berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i AVTECH Sweden AB uppgår till 94 033 488.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga och på Bolagets hemsida, www.avtech.se senast tre veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida.

Åkersberga i maj 2013

AVTECH Sweden AB (publ)

Styrelsen

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly