Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 juni 2012 kl. 10.00 i företagets kontor på Lönnvägen 2 i Åkersberga.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 14 juni 2012, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 14 juni 2012 kl. 16.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid, men dock senast den 14 juni 2012, låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress AVTECH Sweden AB, Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga, att: Jonas Saric; per telefon 08-544 104 80, per telefax 08-544 104 89 eller per e-post till info@avtech.aero. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
 13. Förslag till bemyndigande
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 inte lämnas.

Val av styrelse m m (punkt 10-12)

Aktieägare som företräder mer än 60 procent av aktiekapital och röstetal föreslår val av de nuvarande styrelseledamöterna Lars Lindberg, Christer Staaf, Christer Fehrling och Ingvar Zöögling samt nyval av Johan Bronge. Lars GV Lindberg föreslås bli omvald till styrelseordförande. Styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 175 000 kronor, varav samtliga ledamöter skall erhålla 35 000 kronor vardera. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Förslag till bemyndigande (punkt 13)

Antalet aktier i AVTECH Sweden AB (publ) uppgår till 12 809 761. Antalet röster i AVTECH Sweden AB uppgår till 103 092 613.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 4 269 887. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att resa rörelsekapital till marknadsmässiga villkor samt att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till kursen för bolagets aktie på First North vid tidpunkten för nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 25 procent av aktiekapitalet.

Övrigt

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 hålls tillgänglig hos bolaget på adress Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga från och med den 6 juni 2012 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i maj 2012

AVTECH Sweden AB (publ)

Styrelsen

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly