Kommentar till bokslutskommuniké 2012

AVTECH’s styrelse lämnar härmed följande förtydligande till koncernens bokslutskommuniké för 2012 avseende den finansiella ställningen i AVTECH-koncernen.

Direkt efter årsskiftet 2012/2013 mottog koncernen cirka 2,7 MSEK i betalning från Airbus avseende arbete utfört under 2011, inom ramen för Single European Sky ATM-Research. Betalningen förväntades i slutet av december 2012, men drog p.g.a. administrativa orsaker hos Airbus ut över årsskiftet 2012/2013. Per månadsskiftet januari/februari 2013 hade koncernen ett disponibelt utrymme om cirka 0,4 MSEK på sina checkkrediter i bank; i närtid kommande inbetalningar om ca 1,0 MSEK avseende arbete utfört i Mellanöstern; inga förfallna leverantörs- eller skattebetalningar, samt hade även i övrigt fullgjort sina övriga avtalade betalningsförpliktelser.

Som kommunicerats under hösten 2012 i samband med genomförandet av AVTECH Swedens preferensaktieemission, undersöker styrelsen både kortfristiga och långfristiga möjligheter för finansiering av det finansieringsunderskott som utfallet av preferensaktieemissionen medförde, fram till Q3 2013 då koncernen förväntas nå positivt resultat och kassaflöde. Preferensaktieemissionen tillförde koncernen ca 3,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader (av en totalt eftersträvad emissionsvolym om ca 8,5 MSEK) och i samband med att preferensaktieemissionen genomfördes så tillfördes koncernen också ca 2,2 MSEK i kortfristig lånefinansiering från huvudägarna. Potentiella långfristiga finansieringslösningar inkluderar bl.a. lösningar inom ramen för det bemyndigande som styrelsen erhöll vid den ordinarie årsstämman 2012 om möjlighet att anskaffa rörelsekapital till marknadsmässiga villkor samt att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser, via nyemission av aktier, utgivande av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning. 

För mer information, vänligen kontakta:
David Alvord, CEO /Jonas Saric, CFO
Tel: +46 (0) 8 544 104 88
E-mail: david.alvord@avtech.aero/jonas.saric@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly