Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB

Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 15 maj 2017 beslutades:

  • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  • att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget;
  • att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 250 000 kronor, varav 50 000 vardera till ledamöterna, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;
  • omval av styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Fehrling, Bo Redeborn, Ingvar Zöögling, samt Erik Berggren; omval av Bo Redeborn som styrelseordförande samt omval av Johnny Ohlsson som suppleant till styrelsen; omval av Mikael Höök som revisor och Roger Ehrman som revisorssuppleant.

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, styrelsens ordförande, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2017 kl 16.15 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista med kontor i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly