AVTECH kommunicerar verksamhetsuppdatering

AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") kommunicerar idag följande verksamhetsuppdatering:

Kostnadsbesparingsprogrammet

Det tidigare offentliggjorda kostnadsbesparingsprogrammet är avslutat enligt plan, resulterande i en sänkning av bolagets fasta kostnader med ca 40 %. Bolagets fasta kostnader, ej medräknat kostnader för väderleverans, är nu ca 850 000 SEK/månad, vilket tillsammans med övriga genomförda och pågående åtgärder ger företaget en god grund för att inom rimlig närtid kunna uppnå lönsamhet. Obeaktat en relativt låg fast kostnadsbas så förväntas kostnaderna framöver att öka parallellt med att nedan beskrivna satsningar genomförs.

Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet har vidare Bolagets avtal för väderleverans omförhandlats, resulterande i en högstanivå för ersättningar till väderleverantörer om f.n. 30 % (tidigare 50 %) av bolagets Aventusomsättning, med bibehållen väderkvalitet. Se vidare avsnittet ”strategisk väderleverans”.

Ny strategisk teknisk plattform

Bolaget har under en längre tid arbetat med att definiera en ny banbrytande plattform som ska kunna betjäna flygtransportsektorn som helhet, d.v.s. vid sidan om flygbolag även flygplatser, flygtrafikledningstjänster, markservice och andra systemleverantörer. Plattformen baseras på ett s.k. Big Data koncept där stora mängder data samlas in, bearbetas och tolkas i syfte att generera information som har ett stort värde för kund. Datakällorna i den nya strategiska plattformen kommer att bestå av den fyrdimensionella flygbanedata (4DT) som tas fram i Aventus-systemet och det kommunikationssystem som används i Aventus för kommunikation med flygplanens navigationsdatorer. Dessa systemkomponenter har nu använts i över 2 millioner flygningar med en tillförlitlighet som överstiger 99.96%. Kompletterat med ytterligare data som rätt utnyttjat gör det möjligt att bygga en portfölj av tjänster som med unik kvalitet möjliggör stora effektivitetsbesparingar hos kund och därmed också stora finansiella besparingar, gate-to-gate.

Definitionsarbetet har under sommaren 2016 gått mot sitt slut och det initiala arbetet på den nya plattformen har nu inletts. Under sommaren har också en s.k. demonstrator utvecklats, vilken kommer att användas i kunddiskussioner under hösten 2016 för att underbygga och förstärka AVTECH’s säljbudskap.

Strategisk väderleverans

AVTECH har under en tid arbetat med att identifiera ett antal tilläggstjänster till Aventus NowCast och har som ett led i detta under våren och sommaren 2016 fört ingående diskussioner med ett par av världens största väderleverantörer för att förbättra och bredda den väderdata som AVTECH använder redan idag. Diskussionerna har förts i en positiv anda och har lett till att AVTECH under hösten 2016 kommer att kunna lansera ett antal operationskritiska tjänster i tillägg till eller som en del av Aventus NowCast, exempelvis vad gäller turbulens-, åsk- och extremvindsvarningar.

Marknad

Diskussioner pågår i positiv anda med Southwest airlines angående en för AVTECH mycket viktig expansion av Southwests pågående leverans av Aventus NowCast, från Aventus NowCast Decent, till Aventus NowCast Full Flight. Diskussionernas längd med Southwest speglar den sedvanliga upphandlingstiden inom Aviation. Enligt uppgifter från kund levererar AVTECH en tjänst som utöver bränslebesparingar också förbättrar pilotens möjlighet att på ett säkert sätt planera och utföra inflygningar.

Initialfasen av det tidigare kommunicerade kontraktet med easyJet pågår enligt plan och beräknas avslutas under den första halvan av september 2016. Avtalet är ett kommersiellt avtal med en initialfas och ett bränslebesparingsmål, varefter tjänsten automatiskt expanderas till easyJet’s fulla verksamhet.

Den tidigare kommunicerade publika upphandlingen som Etihad f.n. genomför pågår med AVTECH som deltagare.

De övriga skarpare kommersiella diskussioner som AVTECH fortsatt genomför fortgår enligt plan och bolaget förväntar sig att i rimlig närtid under hösten 2016, oaktat ovan nämnda kundprocesser, kunna offentliggöra ett eller ett fåtal mindre men strategiskt viktiga Aventus-avtal.

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly