AVTECH SWEDEN AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2020

NYCKELTAL OCH HÄNDELSER

2020 2020 2019
MSEK Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 4
Omsättning 2.1 2.7 3.4
Rörelseresultat före avskrivningar -1.1 -0.2 +0.1
Nettoresultat -1.6 -0.6 -0.7
Nettoresultat per aktie, SEK -0.029 -0.011 -0.013
Kassaflöde +2.0 -2.6 +2.8
Koncernens Likvida medel 12.1 10.2 13.3
Eget kapital 26.5 28.1 28.9
Eget kapital per aktie, SEK 0.47 0.50 0.50
Koncernens Soliditet, % 86.7% 94.4% 91.4%

 

 • Det fjärde kvartalets omsättning är fortsatt kraftigt reducerad på grund av reduktionerna i flygtrafiken under covid-19 pandemin.

 • Det negativa nettoresultatet är huvudsakligen en effekt av periodens sänkta intäkter samt ökade kostnader i samband med marknadssatsningar, ökad arbetstid och samt en viss avskrivning av osäkra fordringar.
 • Periodens positiva kassaflöde är till i huvudsak ett resultat av ökade kundinbetalningar av utestående fakturor.
 • Personalen har huvudsakligen fortsatt att arbeta hemifrån enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Arbetstidsreduktioner i form av korttidsarbete har där det är möjligt fortsatt under perioden vilket har bidragit till sänkta kostnader för både utveckling, marknadsföring och administration. Strategin är fortsatt att behålla personal och kompetens inför att situationen vänder. Från den första oktober ökades personalens arbetstid från 40% till 60% för att bland annat möjliggöra en ökning av försäljningsaktiviteter samt driftsättning av ClearPath hos nya kunder.
 • AVTECH har i december bytt ekonomiansvarig (CFO). Britt-Marie Lodenius har efter ca tre år som CFO beslutat sig för att anta nya utmaningar och hon efterträddes den 3e december av Christina Zetterlund. Christina kommer senast från Bioteria Technologies AB med ett stort engagemang och intresse av att förbättra bolagets ekonomiprocesser. Hon tar med sig en gedigen tidigare erfarenhet av ekonomi och redovisningsarbete från bolag inom bioteknik-, mjukvaru-, medicinteknik-, konsult- och byggnadsbranschen.
 • Den 20e oktober genomfördes ett första möte med Eurocontrol, Europas centrala organisation för flödesreglering av flygtrafik, i ett initiativ att undersöka ett samarbete kring optimering av flygprofiler. Bakgrunden till detta är den nuvarande situationen med reducerad trafik i luften som gör det möjligt att flyga varje flygning på ett optimalt sätt med hänsyn till väder och flygplanets prestanda. Ett samarbete mellan AVTECH och Eurocontrol har potential att öka den operativa kundnyttan av våra optimeringstjänster även när trafiken ökar och det blir trängre i luftrummet igen. AVTECH har här en unik tillgång till flygplanets 4-dimensionella flygbana i realtid från start till landning vilken skulle kunna delas med Eurocontrol och andra intressenter. AVTECHs nya tjänst för optimering av flygprofilen har i drift uppvisat en potential att spara 1.6%. Flera flygbolag har indikerat ett intresse av ett fördjupat samarbete med Eurocontrol för att maximera möjligheten att flyga den optimala profilen från ClearPath. Denna process fortskrider och som ett första steg avser AVTECH involvera sig i ICAOs FF-ICE projekt. Ambitionen är att undanröja alla hinder, nu och i framtiden, att flyga den absolut mest optimala flygprofilen.
 • En nyhetsartikel med fokus på miljöpåverkan och modern teknik i cockpit släpptes den 27e oktober. Detta var starten på en direktriktad informationskampanj för att informera marknaden om möjligheten att återstarta på ett mer hållbart och kostnadseffektivt sätt. Syftet är att upplysa marknaden om ClearPath optimeringstjänst med 1.6% besparing med garanti, gratis testperiod och enkel driftsättning utan krav på investeringar i ny utrustning. Målet är att drastiskt öka antalet flygbolag i kön för att testa. Under november har denna nyhetsartikel fått spridning och kan nu till exempel läsas här och här.
 • Under november ökades säljinsatserna fokuserade på ClearPath, dels med ett webinar på Aircraft Commerce Virtual Conference, och dels via Annonsering i AircraftIT samt genom direktkontakter via mail och linkedin. Beslutsfattare i flygbolag uppmärksammas på möjligheten till bränsle- och miljöbesparing genom AVTECHs tjänster, utan behov av investeringar i ny utrustning. Genomförd operationell analys av tjänsten i sex månaders drift hos Norwegian har givit oss förutsättningar att utlova en 1,6% kostnadsreduktion. En videoinspelning av Norwegians erfarenheter finns tillgänglig här. Detta har genererat ett stort antal formella kundmöten via videokonferens samt minst lika många telefonsamtal med andra bolag. Fokus ligger även fortsatt på fler kundkontakter och möten för att öka antalet flygbolag i kö för test. Driftsättningen av ClearPath pågår samtidigt i två flygbolag för påbörjande av testperioder.
 • AVTECH medverkade den 25 november på Redeye Technology day med en kort bolagspresentation. En inspelning finns tillgänglig här
 • Den 27 november lanserades proFLIGHT kommersiellt. Detta innebär att piloter nu kan köpa tjänsten direkt från AVTECH. Lanseringen promotades med en kampanj på Linkedin samt med mailutskick till befintliga användare. Tjänsten finns även tillgänglig för flygbolag. proFLIGHT är ett professionellt väderbriefing- och optimeringsverktyg för piloter och har hittills testats av över 1730 piloter från mer än 230 flygbolag. Tjänsten är uppskattad av de piloter som testat den och inkluderar en unik högupplöst flygväderprognos från Met Office samt kompletterande väderdata från IATA, NOAA och Airbus Defense and Space. Initialt kan användare välja mellan två abonnemangsnivåer; Basic och Premium. I och med lanseringen fick nya och gamla användare ett erbjudande om en månads kostnadsfri premiumtjänst om de registrerar sig med ett kreditkort. Under december anslöt sig de första premium-användarna av proFLIGHT-tjänsten. Detta innebär att de efter en kostnadsfri startmånad börjar betala i januari. Med detta startar också resan för att öka antalet premiumanvändare genom direktriktad marknadsföring och ”influensers”. När många piloter i dagsläget flyger väldigt sparsamt kommer detta sannolikt att ta lite längre tid. SAS beslutade i december att vitlista proFLIGHT appen även på nya A350. Med detta är proFLIGHT nu tillgänglig för piloter på samtliga SAS-flygplan. Många SAS-piloter använder och hyllar vår proFLIGHT app.
 • Som en del av det ökade marknadsfokus som tidigare kommunicerats förstärktes säljteamet under november med Niklas Lindfors som kommer med en mångårig erfarenhet som flygkapten på Boeing 737. Niklas har också praktisk erfarenhet av AVTECHs tjänster Aventus och ClearPath.
 • Niklaes Persson tillträdde i december som marknadschef. Niklaes har en bakgrund som trafikpilot och har parallellt med detta under många år arbetat med AVTECH inom området R&D där han bland annat varit starkt drivande i utvecklingen av proFLIGHT. Samtidigt har Niklaes även ofta engagerats på marknad och säljområdet. Initialt har Niklaes haft ett särskilt fokus på produktionen av ett nytt ClearPath webinar samt ett färdigställande och lansering av AVTECHs nya websida. Websidan har försenats åtskilliga gånger på grund av andra prioriteringar. Parallellt med detta ansvarar Niklaes för sälj/marknadsteamets koordinering samt bibehåller en fot kvar på tekniksidan och utvecklingen av proFLIGHT.
 • Den 12e november kommunicerades en ägarförändring i AVTECH. Lars Lindberg, tidigare styrelseledamot i AVTECH, sålde hela sitt innehav av A-aktier på totalt 2.126.683 st motsvarande ca 3,8% av kapitalet och 16,9% av rösterna. Köpare är övriga styrelsemedlemmar, huvudparten av återstående A-aktieinnehavare samt företagets VD, David Rytter.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • AVTECH har från och med januari bytt kontorslokal från våning 24 till våning 23 och sitter nu i en ny och något mindre lokal på samma adress. Kontoret är perfekt anpassat för våra behov och innebär en viktig, ca 30%, kostnadsreduktion över de kommande fem åren.
 • Den 28e januari 2021 genomfördes ett Aircraft IT live webinar som handlade om AVTECHs ClearPath optimeringstjänst. Webinaret genererade stort intresse och genomfördes i två separata och välbesökta sessioner med totalt 158 registrerade deltagare från 97 flygbolag. Syftet var att ge deltagarna en överblick över de utmaningar som idag är förknippade med att flyga en optimal flygprofil samt en förståelse för ClearPath och hur denna tjänst gör det möjligt för flygbolag att på ett enkelt sätt hantera dessa utmaningar och höja effektiviteten i deras operation. Presentationen finns tillgänglig via följande videolänk.
 • AVTECHs nya hemsida är nu lanserad. Sidan är byggd på en plattform som framöver gör det möjligt att löpande uppdatera med nya sidor, innehåll och nyheter. Ett av hemsidans viktigaste syften är att ge våra kunder en tydlig överblick av våra produkter och uppmuntra till vidare direktkontakt med vårt marknadsteam. Produktsidorna kommer därför under kommande månader att utvecklas och uppdateras i linje med detta.
 • Vårt förstärkta marknadsfokus fortsätter även under det första kvartalet 2021 vilket kommer resultera i ett ökat antal kunder som ansluter sig till AVTECHs tjänster. Under 2021 är vi särskilt hoppfulla om en fortsatt och utökad dialog med våra skandinaviska flygbolag kring både våra ClearPath och proFLIGHT produkter.
 • Några av årets planerade informations- och marknadsföringsaktiviteter:
  • Uppföljning på genomfört Aircraft IT live ClearPath webinar
  • ClearPath kampanjer mot utvalda kunder/segment
  • proFLIGHT kampanjer med syfte att öka antalet premiumanvändare (mot flygbolag, piloter, gratis test av premium)
  • proFLIGHT kampanj kring IATA Turbulence Aware real-time turbulence data
  • Electronic Flight Bag (EFB) Users Forum, Virtual Meeting, 20-22 april
  • En videoproduktion i samarbete med Met Office med fokus på fördelarna av högupplöst väder applicerat i AVTECHs tjänster. Dessutom planeras som uppföljning på denna video ett webinar tillsammans med Met Office.
  • Kampanj kring realtids CB (åskoväder) information i proFLIGHT levererad av Airbus Space & Defence
  • Webinar i september
  • Genomarbetning och uppdatering av AVTECHs grafiska profil

För mer information, vänligen kontakta

David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Christina Zetterlund, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
 

Denna information är sådan information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021, 08.30 CET. www.avtech.aero/press-release-swedish

Finansiella rapporter och dokument finns tillgängliga på www.avtech.aero/reportAVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholm. Postadress: Färögatan 33, 164 51 KISTA, Sverige. Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ  First North Growth Market. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats.  Certified Adviser är Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-121 576 90, e-postadress certifiedadviser@redeye.se. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly