AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2013

AVTECH Sweden AB (publ) presenterar Q1 Delårsrapport 2013
  • AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2013 uppgick till MSEK 1,6 (1,3).
  • Rörelseresultatet för det första kvartalet 2013 var MSEK -2,4 (-2,3). Nettoresultatet för det första kvartalet 2013 uppgick till MSEK -2,6 (-2,4) eller SEK -0,20 (-0,19) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet till MSEK   0,3 (-1,3) eller SEK 0,02 (-0,10) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 0,1 (vid årsskiftet 0,0) vilket motsvarar SEK 0,01 (0,00) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 5,4 (vid årsskiftet 8,3) eller SEK 0,43 (0,65) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 30,0 (40,2) procent.
  • AVTECH tecknade under kvartalet ett viktigt femte kontrakt avseende Aventus NowCast™ med ett icke namngivet större asiatiskt flygbolag.
  • Aventus NowCast blev under kvartalet tillgängligt via SITA’s AIRCOM Server Online-lösning (SITA´s ATI Cloud), vilket innebär att takten med vilken Aventus framöver kommer att kunna implementeras ökas betydligt i.o.m. att den behövda insatsen från flygbolagens IT-avdelningar minimeras.

Händelser efter periodens slut

  • AVTECH mottog i början av april 2013 ca MSEK 0,5 i betalningar från kunder avseende arbete utfört under tidigare perioder. Företaget säkerställde också i april en tillkommande kortfristig lånefinansiering från bolagets huvudägare om totalt ca MSEK 2,0, vilket bedöms trygga behovet av handlingsutrymme för att implementera en långsiktig finansieringslösning under det andra kvartalet 2013.

För mer information, vänligen kontakta:
David Alvord, CEO /Jonas Saric, CFO
Tel: +46 (0) 8 544 104 88
E-mail: david.alvord@avtech.aero/jonas.saric@avtech.aero

(Hela rapporten bifogas som pdf)

OM AVTECH Sweden AB (publ) AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly