Kallelse till extra bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 16 augusti 2013 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på fredag den 9 augusti 2013 (då avstämningsdagen infaller lördag den 10 augusti 2013). Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredag 9 augusti 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast måndag den 12 augusti 2013. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@avtech.aero alternativt via brev till AVTECH Sweden AB (publ), Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga. Anmälan ska omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Ändring av bolagsordningen.
  8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
  9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 7: Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen förändras enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 270 000 kronor och högst 5 080 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 12 800 000 och högst 51 200 000.

Punkt 8: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Övriga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos Bolaget, Lönnvägen 2, 183 43 Åkersberga och på Bolagets hemsida, www.avtech.aero, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida senast tre veckor före stämman.

Åkersberga i juli 2013

AVTECH Sweden AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80
Jonas Saric, CFO, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                  

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly