Rapport från fortsatt årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

Vid fortsatt årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ) den 31 juli 2013 beslutades bland annat:

· att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen;
· att disponera bolagets balanserade vinst och årets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
· att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2012

Beslutet om att disponera bolagets balanserade vinst och årets förlust enligt den fastställda balansräkningen innebär att utdelning inte kommer att lämnas på företagets aktier, ej heller på bolagets preferensaktier.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly