Kommuniké från årsstämman i AVTECH

Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 19 maj 2022 fattade följande beslut:

 • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021.
 • att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
 • att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget.
 • att arvode till styrelsen skall utgå med ett årligt belopp om 200 000 kronor, varav 50 000 vardera till samtliga ordinarie ledamöter samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
 • att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fyra (4) ordinarie och inga suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant.
 • omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Christer Fehrling,
  Ingvar Zöögling, Johnny Olsson och Bo Redeborn.
 • omval av Bolagets revisor Camilla Beijron, R3 Revisionsbyrå KB.
 • omval av Bolagets revisorssuppleant Benny Svensson, R3 Revisionsbyrå KB.
 • omval av Bo Redeborn som styrelseordförande.
 • beslut om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Nyemission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Bolagets verkställande direktör eller den styrelsen utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
 • beslut om att ändra § 9 i Bolagsordningen enligt nedan, för att vara förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen
Tidigare lydelse § 9 Ny beslutad lydelse § 9
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl 12.00 CET.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly