Kommuniké från årsstämman i AVTECH

Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 11 maj 2023 fattade följande beslut:

  • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022.
  • att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
  • att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget.
  • att arvode till styrelsen skall utgå med ett årligt belopp om 200 000 kronor, varav 50 000 kronor vardera till samtliga ordinarie ledamöter samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
  • att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fyra (4) ordinarie och inga suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant.
  • omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Christer Fehrling, Ingvar Zöögling, Johnny Olsson och Bo Redeborn.
  • omval av Bolagets revisor Camilla Beijron, R3 Revisionsbyrå KB.
  • omval av Bolagets revisorssuppleant Benny Svensson, R3 Revisionsbyrå KB.
  • omval av Bo Redeborn som styrelseordförande.
  • beslut om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Nyemission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Bolagets verkställande direktör eller den styrelsen utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-05-11 kl 12.00 CEST.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly