Nasdaq Stockholms disciplinnämnd ålägger AVTECH Sweden AB (publ) vite motsvarande 4 årsavgifter för brister i efterföljandet av reglerna kring informationsgivning

AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har underrättats om beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm om att Bolaget åläggs att betala vite om 4 årsavgifter a’ SEK 100 000 för att vid två tillfällen ej ha offentliggjort information i enlighet med Regelverket.

Första fallet är avtalet med Norwegian den 11 december 2018 där en mindre fördröjning uppstod och att beslutet om ett uppskjutande av offentliggörande ej dokumenterats på ett korrekt sätt. Det andra fallet är offentliggörandet av kallelsen till bolagsstämman den 2 april 2020 där fullständig information om agendan ej inkluderats på ett korrekt sätt.

Bolaget har vidtagit nödvändiga åtgärder för att förbättra rutinerna vid hantering av insiderinformation och informationsgivning.
 

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80
David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl 08:30 CET.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish#content 
  

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly