AVTECH offentliggör nyckeltal för fjärde kvartalet 2022

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal preliminära nyckeltal för det fjärde kvartalet 2022. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 5.7 (3.6), jämfört med motsvarande kvartal 2021 och resulterade i en EBITDA för perioden om MSEK +2.8 (+3.1) och ett nettoresultat om MSEK +1.8 (+2.2). Periodens kassaflöde uppgick till MSEK +2.2 (+0.4).

Nyckeltal för kvartalet

  2022 2022 2021
MSEK Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 4
Nettoomsättning (från försäljning) 5.7 5.7 3.6
Rörelseresultat före avskrivningar +2.8 +3.1 +0.9
Nettoresultat +1.8 +2.2 +0.1
Nettoresultat per aktie, SEK +0.032 +0.039 +0.001
Kassaflöde +2.2 +1.7 +0.4
Koncernens Likvida medel 14.6 12.5 10.2
Eget kapital 31.2 29.4 25.1
Eget kapital per aktie, SEK 0.55 0.52 0.44
Koncernens Soliditet, % 92.7% 92.2% 89.8%

För helåret 2022 blev därmed nettoomsättningen MSEK 21.4 (11.8), nettoresultatet MSEK +6.1 (-1.4) och kassaflödet MSEK +4.5 (-2.0) jämfört med helåret 2021.

”AVTECH befinner sig idag i ett utomordentligt positivt läge för tillväxt med en låg kostnadsprofil, lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Dessutom har vi ett attraktivt tjänsteerbjudande som ökar våra kunders effektivitet. I en stundande lågkonjunktur medför kombinationen av en ökad miljömedvetenhet inom flyget och ett högt bränslepris att våra Aventus och ClearPath tjänster blir extra intressanta.

Vi har idag ca 1300 flygplan som kommersiellt använder våra tjänster och i ingången till det nya året 2023 har vi dessutom en marknadssituation som möjliggör tillväxt under det kommande året. Fem flygbolag omfattande totalt ca 300 flygplan genomför för närvarande tester med våra tjänster. Dessutom har vi ytterligare fem flygbolag omfattande totalt ca 1150 flygplan som anmält sig för tester under året.

Varje nytt kontrakt föranleds nästan alltid av ett lyckat test och trots att våra tjänster är enkla att komma i gång med tar det ofta en viss tid att förbereda och passa in denna aktivitet i flygbolagens planering. Parallellt med dessa tester förväntar vi oss dessutom ytterligare flygbolag som beslutar sig för tester under våren samt att flertalet av dessa tester resulterar i fortsatta kontrakt.”, sade David Rytter, VD.

”Vi konstaterar att nettoresultatet för helåret 2022 är vårt hittills bästa och trenden pekar i fortsatt positiv riktning för AVTECH. En fortsatt positiv resultatutveckling öppnar bland annat upp för möjligheter till expansion av produktportföljen samt eventuell utdelning till våra aktieägare.”, sade Bo Redeborn, styrelseordförande.

Den fullständiga rapporten för det fjärde kvartalet offentliggörs som planerat i bokslutskommunikén den 17 februari 2023.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly