AVTECH offentliggör nyckeltal för fjärde kvartalet 2023

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal preliminära nyckeltal för det fjärde kvartalet 2023. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 7,6 (5,7), jämfört med motsvarande kvartal 2022 och resulterade i en EBITDA för perioden om MSEK +3,6 (+2,8) och ett nettoresultat om MSEK +2,5 (+1,8). Periodens kassaflöde uppgick till MSEK +1,8 (+2,2).

Nyckeltal för kvartalet

  2023 2023 2022
MSEK Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 4
Nettoomsättning (från försäljning) 7.6 7.5 5.7
Rörelseresultat före avskrivningar +3.6 +4.2 +2.8
Nettoresultat +2.5 +3.1 +1.8
Nettoresultat per aktie, SEK +0.043 +0.054 +0.032
Kassaflöde +1.8 +2.8 +2.2
Koncernens Likvida medel 22.8 21.0 14.6
Eget kapital 40.2 37.8 31.2
Eget kapital per aktie, SEK 0.71 0.67 0.55
Koncernens Soliditet, % 92.7% 92.9% 92.7%
  • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 32,6% jämfört med samma period 2022 tack vare nya kundavtal. Detta blir därmed vår bästa kvartalsomsättning hittills trots försämrade USD- och EUR-kurser i slutet av perioden.
  • Nettoresultatet ökade med 37,6% jämfört med samma period 2022 men minskade samtidigt något jämfört med föregående kvartal. Detta beror i huvudsak på ökade personalkostnader i samband med nyanställning samt lägre semesteruttag under perioden.
  • Kassaflödet minskade med 15,7% jämfört med samma period 2022 på grund av försenade kundinbetalningar varav merparten av dessa har inbetalats strax efter periodens slut.

Nyckeltal för helåret

För helåret 2023 blev därmed nettoomsättningen MSEK 27,5 (21,4), nettoresultatet MSEK +9,0 (+6,1) och kassaflödet MSEK +8,2 (+4,5) jämfört med helåret 2022.

”Vi konstaterar att nettoresultatet för helåret 2023 är vårt bästa hittills och trenden fortsätter i positiv riktning för AVTECH. Strax efter årsskiftet tecknades ett nytt ClearPath-avtal med SAS efter att ha genomfört tester tidigare under 2023. Tjänsten är redan i gång för en första delmängd av SAS flygplan medan driftsättningen till ytterligare flygplanstyper pågår. Vi ser under de kommande åren fram emot ett nära samarbete med SAS där vi gemensamt kan marknadsföra initiativet och dess positiva klimateffekter. Vi är väldigt glada och stolta över att nu samarbeta med två av våra närmaste flygbolag; SAS och Norwegian.

Intresset för AVTECHs tjänster är starkt och vi befinner oss trots vissa förseningar förra året i ett gynnsamt läge för fortsatt tillväxt med en god lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Över 1600 flygplan använder idag våra tjänster kommersiellt och i början av 2024 pågår flera tester med nya flygbolag. Ytterligare ett antal flygbolag startar dessutom testperioder inom kort och förberedelser pågår även inför fler nya tester under året. Varje nytt kontrakt föranleds nästan alltid av ett lyckat test så förutsättningarna bedöms vara goda för tillkommande intäkter på både kortare och längre sikt.”, sade David Rytter, VD.

Den fullständiga rapporten för det fjärde kvartalet offentliggörs som planerat i bokslutskommunikén den 16 februari 2024.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly