AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december  2016

  • AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till MSEK 2,4 (2,1) bestående i huvudsak av intäkter från affärsområdet Aventus NowCast. Omsättningen för helåret uppgick till MSEK 8,3 (8,7).
  • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2016 var MSEK -2,7 (-4,0) och för helåret MSEK -11,5 (-13,0). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till MSEK -2,7 (-4,0) och för helårsperioden till -11,5 (-13,0) eller SEK -0,20 (-0,23) per aktie. I kvartalet och i helårsresultatet ingick en positiv engångseffekt om ca MSEK 0,3 vid avveckling av dotterbolaget AVTECH France, samt en negativ engångseffekt om ca MSEK 1,3 avseende teknikutveckling.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet 2016 till MSEK -1,3 (-4,8) och för helåret till MSEK -12,2 (-10,1) eller SEK -0,21 (-0,18) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 25,1 (vid föregående årsskifte 30,1) vilket motsvarar SEK 0,45 (0,53) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 33,9 (vid föregående årsskifte 45,4) eller SEK 0,60 (0,80) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 96,9 (92,4) procent.
  • AVTECH offentliggjorde i januari 2016 att man har ingått avtal med easyJet avseende Aventus NowCast Full Flight och i oktober, respektive i december 2016 informerade bolaget om en försening av den första fasen avseende detta avtal (se ”händelser efter periodens slut”).
  • I maj 2016 offentliggjorde AVTECH att man genomfört 2 000 000 betalande Aventus NowCast-flighter med en leveranssäkerhet överstigande 99,9%. Detta motsvarar en flight var tjugonde sekund, dygnet runt.
  • I oktober 2016 kommunicerade AVTECH att Bolaget har ingått avtal med Met Office om teknisk och kommersiell utveckling av de nya tjänster som AVTECH sedan tidigare har informerat om, bl.a. avseende turbulens, åska, och övriga extremvindsvarningar. Vidare innebar avtalet att Met Office tog över ansvaret för väderleveransen till Southwest Airlines kopplat till Aventus NowCast, medförande en kostnadssänkning från 50% av AVTECH’s bruttointäkter till 10% av bruttointäkterna.
  • I december 2016 informerade bolaget om att man implementerat Aventus NowCast avseende det i oktober 2016 kommunicerade avtalet med Lufthansa Cargo AG.
  • AVTECH kommunicerade en verksamhetsuppdatering i december 2016 och offentliggjorde då bl.a. en fortsatt säljsatsning på Aventus NowCast och Aventus SIGMA, bl.a. genom tillsättandet av Sören Skog som ny försäljningschef.

Händelser efter periodens slut

  • AVTECH offentliggjorde i februari 2017 att bolaget tillsammans med easyJet identifierat källan till problemen med att producera det dataset som krävs för expansionen av kontraktet till ett fullt ut betalande kommersiellt avtal. AVTECH förväntar sig att problemen är lösta under det andra kvartalet 2017. Vidare offentliggjordes att easyJet visat stort intresse för att bli lanseringskund för AVTECH’s Aventus SIGMA-lösning, via ett tre månader långt testavtal med planerad start i april 2017. 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero 
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i  Stockholms kommun.
Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ OMX First North. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är f.n. Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-545 01 330. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl 08.30 CET.


OM AVTECH
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kista och koncernen har ett intresseföretag i Dubai, Förenade Arabemiraten. För mer information, se https://www.avtech.aero/.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly