Kallelse till årsstämma 2024 i AVTECH Sweden AB (publ)

Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista.

Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

 • dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är måndagen den 6 maj 2024. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd senast måndagen den 6 maj 2024. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.
 • dels anmäla deltagandet till Bolaget senast onsdagen den 8 maj 2024. Anmälan om deltagande i stämman görs via brev till AVTECH Sweden AB (publ), ”Årsstämma”, Färögatan 33, 164 51 Kista; per telefon på 08-544 104 80 eller per e-post till gmservice@avtech.aero. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde anges. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.avtech.aero/annual-general-meeting/ Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har föreslagit att till ordförande vid årsstämman välja jur.kand. Ingvar Zöögling.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 10 öre (0,10 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelning om 10 öre per aktie ska vara den 17 maj 2024. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske den 23 maj 2024. Resterande medel till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkterna 10-13: Bestämmande av antalet och val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag, fastställande av arvoden, beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, emission
av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Aktieägare som företräder mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 10,11,12,13:

 • antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fyra (4) ordinarie och en (1) suppleant
 • antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant;
 • styrelsearvode föreslås utgå med ett årligt belopp om 400 000 kronor, varav samtliga ordinarie ledamöter skall erhålla 100 000 kronor vardera;
 • revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning;
 • omval av ordinarie styrelseledamöterna Christer Fehrling och Ingvar Zöögling,
 • Nyval av ordinarie styrelseledamöter Martin Lagerqvist och Per Jensen;

Martin är född 1971 och utbildad elektroingenjör. Martin har lång erfarenhet av flera olika IT-branscher och arbetar som rådgivare inom IT-arkitektur till diverse bolag. Martin har tidigare grundat och arbetat i it- och e-handelsbolag. Är numera delägare i integrationsbolaget Connect Excellent Companies Sweden AB som fokuserar på integrationslösningar och egenutvecklad mjukvara för det ändamålet. Martin är även styrelseledamot i Connect Excellent Companies Sweden AB och Lideko AB.

Per Jensen är född 1960. Han är huvudägare och ansvarig för affärsutveckling inom Air Support AS i Danmark. Air Support är en av de tre stora leverantörerna av färdplaner till världens alla flygande farkoster. Per har mer än 30 års erfarenhet inom kommersiell luftfart och är engagerad i några mindre utvecklingsbolag med fokus på effektivisering av existerande flygverksamhet. Per är även utbildad pilot och innehar ett giltigt trafikflygcertifikat för både flygplan och helikopter. Per är styrelseledamot i följande bolag inom flygindustrin, ADSB Support (Flight tracking data), Tail log (EFB), Aeroplan (Compliance and SMS systems), Selca soft (App and web development), Mesh-Data (cost controlling for airlines), Asistim Gmbh Germany (Dispatch education and flight service provider) och Musketeer SA (Scheduling Software).

 • omval av Ingvar Zöögling som styrelseordförande;
 • omval av nuvarande styrelsesuppleant Christina Zetterlund;
 • omval av Bolagets revisor Camilla Beijron, R3 Revisionsbyrå KB;
 • omval av Bolagets revisorssuppleant Benny Svensson, R3 Revisionsbyrå KB.
 • Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108 (”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 15 maj 2024 beslutar att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Nyemission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Bolagets verkställande direktör eller den styrelsen utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i frågan gällande punkt 13 fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats: https://www.avtech.aero/privacy-policy/.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 56 479 561, varav 7 324 639 utgör A-aktier, 49 154 922 utgör B-aktier. Inga preferensaktier är utgivna per dagen för denna kallelse. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst.
Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 122 401 312. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 5 maj 2024, till adress: AVTECH Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista eller med e-post till gmservice@avtech.aero. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som så begärt dem och uppgivit sin adress.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 samt fullmaktsformulär, fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos AVTECH på Färögatan 33, 164 51 Kista och på AVTECH Sweden AB:s webbplats www.avtech.aero/annual-general-meeting/ senast tre (3) veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begärt dem och uppgivit sin adress.

Informationsmöte

Direkt efter den ordinarie stämman kommer ett kort informationsmöte att hållas av Ingvar Zöögling, styrelsens ordförande och David Rytter, VD. För den som önskar finns det även möjlighet att delta vid informationsmötet digitalt. Ange i så fall detta vid föranmälan.

Observera att Årsstämman genomförs med personlig närvaro för aktieägare eller ombud enligt kallelsen.

Välkommen att inkomma med föranmälan till detta informationsmöte via e-post: gmservice@avtech.aero

Kista 12 april 2024

AVTECH Sweden AB (publ)

Styrelsen

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly