Kommuniké från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 15 maj 2024 fattade följande beslut:

 • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2023.
 • att bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 10 öre (0,10 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelning om 10 öre per aktie ska vara den 17 maj 2024. Utbetalning av utdelningen sker den 23 maj 2024. Resterande medel till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.
 • att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget.
 • att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fyra (4) ordinarie och en (1) suppleant samt att antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant.
 • att arvode till styrelsen skall utgå med ett årligt belopp om 400 000 kronor, varav 100 000 kronor vardera till samtliga ordinarie ledamöter samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
 • omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Christer Fehrling,
  och Ingvar Zöögling.
 • Nyval av ordinarie styrelseledamöter Martin Lagerqvist och Per Jensen
 • omval av Ingvar Zöögling som styrelseordförande.
 • omval av Christina Zetterlund som styrelsesuppleant
 • omval av Bolagets revisor Camilla Beijron, R3 Revisionsbyrå KB.
 • omval av Bolagets revisorssuppleant Benny Svensson, R3 Revisionsbyrå KB.
 • beslut om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Nyemission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Bolagets verkställande direktör eller den styrelsen utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly